شماره تماس:

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک
26 فوریه, 2018 578 بازدید

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک

برای عیب یابی ماشین لباسشویی اتوماتیک و برطرف کردن آن ها نیاز است دانش کافی درمورد نحوه عملکرد لباسشویی و همچنین اجزا مختلف آن داشته باشید. در غیر این صورت به هیچ وجه توصیه نمی کنیم لبسشویی را باز کنید و به عیب یابی ماشین لباسشویی اتوماتیک آن بپردازید. زیرا نه تنها ممکن است مشکل را بزرگتر کنید بلکه امکان دارد به خودتان هم اسیب برسانید.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک

عیب ۱: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نمی‌شود،ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ﻋﻠﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ می‌باشد:

علت ۱: ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱: ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ولت‌متر ﭘﺮﯾﺰ را موردبررسی ﻗﺮار داده و اﮔﺮ ﻋﯿﺐ از ﭘﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب ۲: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

علت ۲: دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه.

رفع عیب ۲: درحالی‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را بازنموده، اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب ۳: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

علت ۳: ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۳: دوشاخه را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و به‌وسیله اهم‌متر ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺴﯿﺎر دیده‌شده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ سیم‌ها ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

ﻋﯿﺐ ۴: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

علت ۴: ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عیب ۴: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ۲ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ به‌وسیله اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ می‌بایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را بازکنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ را به‌صورت اوﻟﯿﻪ درآورید.

عیب ۵: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ نمی‌شود.

علت ۵: رابط‌های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عیب ۵: سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف درب (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) رﻓﺘﻪ و مجدداً بازگشته را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالی‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف می‌شود و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و به‌وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄﺶ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ: در اﮐﺜﺮ ماشین‌ها، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ماشین‌ها ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺮوﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ماشین‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدش ﺑﺮق ﻣﺬﮐﻮر، از ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﻓﺎز برمی‌گردد ﺗﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد. ﻋﻠﺖ ۵ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ماشین‌ها می‌تواند موردبررسی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﯿﺐ ۶: به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشن‌شده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمی‌کند.

ﻋﻠﺖ و رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۶: ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ۲۲۰ ﺷﻮد، رابط‌های ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﺮق وﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ (در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ آب ﺑﺎز اﺳﺖ و آب ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﯿﺴﺖ).

اﮔﺮ به‌محض اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد، ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

  • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ
  • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ
  • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ
  • سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
  • ﻣﺪار ﮔﺮدش ﻓﺎز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻓﺎز می‌رسد اﻣﺎ ﻧﻮل ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ.
  • اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی را آﻏﺎز ﻧﻨﻤﻮد، ﺷﯿﺮ را از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻋﯿﺐ ۷: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۷: ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۷: ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ درون ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت، می‌بایست ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک (۱۱) به (۱۳) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اهم‌متر درحالی‌که ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ نموده‌اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط برقرار ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﻌﻤﯿﺮ نمی‌شود.

ﻋﯿﺐ ۸: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۸: ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۸: سیم‌های ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ را از ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و مستقیماً ﺑﻪ برق ۲۲۰ وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۹: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۹: ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اهم‌متر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﻪ می‌بایست از روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد را بررسی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎر دیده‌شده ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ ﻓﻮق ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﯿﺐ ۱۰: درحالی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی می‌کند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۰: ﺷﯿﺮ را از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۱۱: ﻣﺎﺷﯿﻦ، مرتباً در ﺣﺎل آﺑﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمی‌شود.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۱: اﮔﺮ در ازای ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺑﻮدن ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﻮای ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ آب درون ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ نمی‌شود و از زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺰ آب جاری‌شده، ﯾﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده،ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻓﻨﺮی زﯾﺮ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ واترپمپ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه به‌هرحال ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادﻧﺶ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﯽ شیب‌دار شیلنگ‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺷﯿﻠﻨﮓ ﯾﺎ شیلنگ‌های ﭘﺎره و ﻓﺮﺳﻮده را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺐ برطرف ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ۱۲: از ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر آب ﻧﺸﺖ می‌کند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۲: درپوش ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ را در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ،ﯾﮑﯽ از ربط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ ﮐﻪ می‌بایست ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد. هم‌چنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب براثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری، واترپمپ و… ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ بهترین روش به‌منظور دست‌یابی ﺑﻪ آب‌بندی ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺸﺖ از ﻣﺨﺰن ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻗﺪری ﻣﺸﮑﻞ می‌شود. اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت، ﺧﺎزن و ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺳﯽ ﺟﺪا و ﺳﭙﺲ رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را از ﻣﺨﺰن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ واترپمپ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﻣﺨﺰن ﻓﺮﻋﯽ از ﺷﺎﺳﯽ (ﺑﺪﻧﻪ) ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ به‌دقت ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ۱۳: ﻫﯿﺘﺮ آب را ﮔﺮم نمی‌کند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۳: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در عیب‌یابی، سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ۲۲۰ ولت را مستقیماً برای ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ متصل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﮔﺮ پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺪر ﮔﺮم ﺷﺪه اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمی‌رسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ از ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌بایست صفحه‌کلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ بازشده و ﻋﯿﺐ برطرف ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ ۱: ﮔﺎﻫﺎ” ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺑﺮق ﻧﯿﺰ می‌رسد اﻣﺎ براثر جرم‌گرفتگی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، آب دﯾﺮ ﮔﺮم می‌شود. ﺳﻄﺢ ﺟﺮم روی اﻟﻤﻨﺖ آن‌قدر اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدش ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ می‌شود در این‌گونه ﻣﻮارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر این است ﮐﻪ ﭼﻠﯿﮏ و درام را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از رسوب‌زدایی ﮐﻒ ﭼﻠﯿﮏ و ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ ﻣﺠﺪدا” ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاء را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و من‌بعد آب ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮم می‌شود.

ﺗﺬﮐﺮ ۲: ﮔﺎﻫﺎ” دﯾﺪه می‌شود ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ از ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت درحالی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺑﺮق جداشده رابط‌های اهم‌متر را ﺑﺎ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت قابِ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻋﯿﺐ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﺪ.

ﻋﯿﺐ ۱۴: ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺎر نمی‌کند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۴: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در عیب‌های ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻠﺖ می‌تواند ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  1. ﺧﺎزن راه‌انداز ﺧﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از ﺧﺎزن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از آب‌گیری، ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد در زﻣﺎن (ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺻﺪا) اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ را ﻗﺪری ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮕﺮدش درمی‌آید. ﺧﺎزن ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ سیم‌های راﺑﻂ ﺧﺎزن از ﻣﺪار جداشده ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﻢ را برطرف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر به راه اﻓﺘﺪ.
  2. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ براثر ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﺤﻮر درام در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﭙﺎژ قرارگرفته ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ دﺳﺖ، درام ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﺾ یاتاقان‌ها، کاسه‌نمدی‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.ﮔﺎﻫﺎ” ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ درام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮﺑﺎت داﺧﻞ ﭼﻠﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارائه‌شده ﻗﺒﻠﯽ می‌بایست ﭼﻠﯿﮏ رسوب‌زدایی ﺷﻮد. ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﭙﺎژ ﺑﻮدن درام، از ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﻫﻮم ﺷﻨﯿﺪه می‌شود.
  3. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺐ از ﺧﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اهم‌متر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ سیم‌های دور ﮐﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺪاری را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق دور ﮐﻨﺪ به راه اﻓﺘﺎد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و سیم‌های راﺑﻂ ﺧﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد، می‌بایست ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ تعمیرکاری ﻣﺠﺮب ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪد، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﺠﺪﯾﺪ سیم‌پیچی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در صورت نیاز به هرگونه تعمیر و عیب یابی ماشین لباسشویی اتوماتیک، درخواست خود را از طریق فرم ثبت سفارش آنلاین و یا تماس، با ما در میان بگذارید.

ﻋﯿﺐ ۱۵: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را اﻧﺠﺎم می‌دهد اﻣﺎ آب ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی‌شود.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۵: سیم‌های راﺑﻂ ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﯿﻪ را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ۲۲۰ وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ آب ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ می‌گیریم ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮق نمی‌رسد. ﺳﯿﻢ برق‌های راﺑﻂ و اﺗﺼﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﻤﺮ بررسی ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد آن را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﯿﺐ را ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ برطرف می‌کنیم. ازجمله اﯾﻦ ﻋﯿﻮب می‌تواند ﮔﺮﯾﭙﺎژ ﺷﺪن ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر، گیرکردن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ براثر ﭘﯿﭽﯿﺪن ﻧﺦ و ﮐﺮک به دور ﻣﺤﻮرش، ﺳﻮﺧﺘﻦ سیم‌پیچ ﭘﻤﭗ و… ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﯿﺐ ۱۶: ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎر می‌افتد.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۶: بی‌شک ﺳﺮ راه ﻣﻮﺗﻮر، اورﻟﻮد قرارگرفته.

ﻋﯿﺐ ۱۷: دور ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ نمی‌کند و درنتیجه آب لباس‌ها ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۱۷: ﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺮﺑﻮط به دور ﺗﻨﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۷: خازن را تست کنید و در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۱۸: دور ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ نمی‌کند و درنتیجه آب لباس‌ها ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۱۸: ﺑﻪ دور ﺗﻨﺪ وﻟﺘﺎژ نمی‌رسد.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۸: به‌منظور ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ، سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮ سیم‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور ﺗﻨﺪ، آن را از ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﺳﺘﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ. اﮔﺮ بااتصال ﺑﻪ ﺑﺮق دور ﺗﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ از ﺗﺎﯾﻤﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ آن نمی‌رسد و ﯾﺎ سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮص دور ﺗﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه.

اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ را ﺑﺎ اهم‌متر ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ سیم‌ها ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﭘﺲ از بازنمودن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺷﻮر ﯾﺎ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم، ﺳﻄﺢ پلاتین‌ها را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۱۹: دور ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ نمی‌کند و درنتیجه آب لباس‌ها ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۱۹: دور ﺗﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۱۹: اﮔﺮ ﺑﺎ وﺻﻞ ﺑﺮق ﺑﻪ دور ﺗﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪار ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﻫﻮم ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد می‌بایست سیم‌پیچ‌های دور ﺗﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ۲۰: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس، ﺣﺮﮐﺖ می‌کند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۰: به‌طورقطع بسته‌ای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ درام ﻟﺮزش ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ وارد ﻧﻤﻮده، درنتیجه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ می‌شود. ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در دور ﺗﻨﺪ به‌وضوح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭼﻠﯿﮏ را به‌طرف ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد، به دنبال ﺑﺴﺖ ﯾﺎ بسته‌ای ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۲۱: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ و رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۱: یاتاقان‌ها ﺧﺮاب شده‌اند.

ﻋﯿﺐ ۲۲: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ۲۲: سه‌نظام نگه‌دارنده درام ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۲: اﮔﺮ سه‌شاخه نگه‌دارنده، درام ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از شاخه‌ها ﺑﺸﮑﻨﺪ، بالأخص در سرعت‌بالا درام ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و به‌احتمال‌قوی ﺑﺎ دﯾﮓ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﯿﺮ می‌شود. ﺑﺮای اظهارنظر ﻗﻄﻌﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻠﯿﮏ و درام بازنموده و سه‌شاخه نگه‌دارنده درام را از ﻧﺰدﯾﮏ موردبررسی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ، بی‌شک یاتاقان‌ها را ﻧﯿﺰ ﺧﺮد ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻟﻨﮕﺮ درام در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ بیش‌ازاندازه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ می‌بیند. ازاین‌رو به‌محض اﺣﺴﺎس ﺻﺪای ﺧﺸﻦ و غیرطبیعی از ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﮐﺎر را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۲۳: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ۲۳: ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌شده ﯾﺎ غیراستاندارد اﺳﺖ.

ازآنجاکه ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﭼﻠﯿﮏ و درام در ﻧﺎﺣﯿﻪ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺧﺮوج ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ درام می‌شود. در ﻣﻮرد لاستیک‌های غیراستاندارد ﻣﻮرد، حساس‌تر ﺧﻮاﻫﺪ بود و ﺟﺎﮔﺬاری آن‌ها درون ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﻪ صورتی که ﺑﺎ درام درگیر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌شده ﺑﺎﯾﺪ مجدداً ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺎز ﮔﺮدد و مجدداً ﺑﺮ روی حاشیه‌های دروﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﺗﺴﻤﻪ ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ به‌راحتی آزاد ﻧﮕﺮدد.

ﺗﺬﮐﺮ: در اﮐﺜﺮ ماشین‌ها می‌توان ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺨﺰن ﻓﺮﻋﯽ، ﺑﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و آن را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ مجدداً ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ماشین‌ها و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﮑﻮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺰن ﻓﺮﻋﯽ از ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ. ZF50 ﻣﺎﻧﻨﺪ ارج

ﻋﯿﺐ ۲۴: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت ۲۴: ﺗﺴﻤﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.

رفع عیب ۲۴: ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ اش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۲۵: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ۲۵: ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۵: در ﮐﻒ ﭼﻠﯿﮏ ﻏﻼف ﻣﺨﺼﻮص ﻫﯿﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺲ از رسوب‌زدایی و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﯿﺘﺮ ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. مجدداً ﻫﯿﺘﺮ را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.

ﻋﯿﺐ ۲۶: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت ۲۶: ﺗﺴﻤﻪ ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ درگیر شده‌اند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۶: درپوش ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را بازکنید و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻋﯿﺐ سیم‌های آزادشده از ﮐﻼف را ﺑﺎ بسته‌ای ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ مفتول‌های روکش‌دار ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.

عیب ۲۷: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ۲۷: یاتاقان‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ خراب‌شده.

رفع عیب ۲۷: یاتاقان‌ها را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎیید و در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزﯾﺪ.

ﻋﯿﺐ ۲۸: ﺗﺎﯾﻤﺮ در اواﺳﻂ برنامه‌های ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود.

ﻋﻠﺖ ۲۸: ﺗﻮﭘﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۸: قطعاً  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺎﯾﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زائده‌ها خردشده و ﭼﻮن آن ﻗﺴﻤﺖ از برنامه‌ها اجرانشده ﺳﺎﯾﺮ برنامه‌ها ﻧﯿﺰ اجرا نمی‌شود.)

ﻋﯿﺐ ۲۹: ﺗﺎﯾﻤﺮ در اواﺳﻂ برنامه‌های ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود.

علت ۲۹: چرخ‌دنده‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻌﯿﻮب شده‌اند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۲۹: وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺖ. ازآنجاکه چرخ‌دنده‌های ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دارﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪه و درست ﻋﻤﻞ نمی‌کنند. ازاین‌رو ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻠﯽ ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ۳۰: ﺗﺎﯾﻤﺮ در اواﺳﻂ برنامه‌های ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود.

ﻋﻠﺖ ۳۰: ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۳۰: در ﺑﻌﻀﯽ از لباسشویی‌ها از ﻫﯿﺘﺮ اﺳﺘﺎت ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ دﻣﺎی ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﯽ درون ﻫﯿﺘﺮ اﺳﺘﺎت ﺑﺴﺘﻪ می‌شود ﮐﻪ درواقع ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺟﺎزه می‌یابد ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر برق‌دار ﻧﺸﺪه درنتیجه ﺗﺎﯾﻤﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود. اﮔﺮ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب ۳۱: ﺗﻤﺎم ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری، ﺑﻪ ﭼﻠﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۳۱: ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

رﻓﻊ عیب ۳۱: در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻓﺸﺎر آب ورودی ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﻢ اﺳﺖ درنتیجه ﻣﺬﮐﻮر رخ می‌دهد. ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر آب تقویت‌شده و ﻋﯿﺐ برطرف ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ۳۲: ﺗﻤﺎم ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری، ﺑﻪ ﭼﻠﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود.

ﻋﻠﺖ ۳۲: ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۳۲: به‌مرور براثر ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم، ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮدر ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﺎﭘﻮدری رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﮏ می‌شود. رفته‌رفته ﻣﻘﺪار پودرهای ﺳﺨﺖ ﺷﺪه افزایش‌یافته و از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می‌کند. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌بایست ﺟﺎﭘﻮدری را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺗﺎ ﻋﯿﺐ برطرف ﺷﻮد.

عیب ۳۳: ﻣﺎﺷﯿﻦ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

علت ۳۳: ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۳۳: اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ مصرف‌کننده‌های ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ-ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ واترپمپ- ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎت و ﻫﯿﺘﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﯿﺐ ۳۴: ﻣﺎﺷﯿﻦ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ۳۴: سیم‌های راﺑﻂ معیوب‌اند.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ۳۴: اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از سیم‌ها ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن دﺷﻮار اﺳﺖ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ را کاملاً ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تماس با مراکز سرویس برتر
——————————

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: شمال تهران

شمیرانات ، اقدسیه ، آجودانیه ،داراباد ، سوهانک ، تجریش و…

۸۸۲۰۱۳۵۰

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: شمال شرق

شمال ، نیاوران ، زعفرانیه ، ولنجک ، الهیه ، جردن ، انرزگو ، پاسداران ، دروس ، شریعتی ، دولت ، ظفر ، میرداماد ، هروی و …

۸۸۲۰۱۳۵۰

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: غرب تهران 

غرب ، آریاشهر ، آیت الله کاشانی ، اشرفی اصفهانی ، پونک ، شهران ، جنت آباد ، ستاری ، اکباتان ، تهرانسر و …

۴۴۷۴۹۳۶۶

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: شمال غرب تهران 

کوی فراز ، بوعلی ، میدان کتاب ، شهرداری و…

۴۴۷۴۹۳۶۶

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: شهرک غرب و سعادت آباد 

تعمیر جاروبرقی دیواری کنوود: شهرک غرب و سعادت آباد

۴۴۷۴۹۳۶۶

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: مرکز تهران 

مرکز ، یوسف آباد ، فاطمی ، گیشا ، امیر آباد ، شهرآرا ، مطهری ، عباس آباد و…

۶۶۵۰۱۵۵۳

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اتوماتیک: جنوب تهران 

جنوب ، انقلاب ، آزادی ، جمهوری ، نازی آباد ، حافظ ، امام خمینی ، ولیعصر و …

۵۵۸۴۹۵۷۱